Yuexia Zhang

University of Toronto

Canada

Empirical likelihood inference for longitudinal data with covariate measurement errors: an application to the LEAN study

Working Paper (2021)

Zhang Yuexia, Qin Guoyou, Zhu Zhongyi, and Zhang Jiajia